smart contract

Έξυπνα συμβόλαια μέσω blockchain

Κοινοποίησέ το

H ομάδα με την ονομασία Stealth, σήμερα Synaphea, είχε συμμετάσχει στο διαγωνισμό ανοικτής καινοτομίας HackInnow που διοργάνωσαν η Groupama Ασφαλιστική και το Corallia το Νοέμβριο του 2016. Μάλιστα η Stealth με συντονιστή τη δεδομένη χρονική στιγμή τον κ. Δημήτρη Γιαννάκη είχε διακριθεί με το πρώτο βραβείο από το διαγωνισμό καινοτομίας στην ασφαλιστική αγορά. Η διάκρισή της της έδωσε το “εισιτήριο” για να παρουσιάσει την ιδέα της στην ομάδα διοίκησης της Groupama στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Γαλλία, της εξασφάλισε μία θέση στο  πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης για την περαιτέρω ωρίμανση της ιδέας στα γραφεία της Groupama Ασφαλιστικής στην Αθήνα και τη βράβευσε με 3.000 ευρώ.

SYNAPHEA_AM

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ SYNAPHEA ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017:

 

Tο blockchain είναι η πρόταση της ομά­δας Synaphea για την ασφαλιστική αγο­ρά. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών αλλά και ο πε­ριορισμός του χρόνου και των γραφειο­κρατικών διαδικασιών. Όπως αναφέρουν τα μέλη της ομάδας που έχει σχεδιάσει το project όλες οι διαδικασίες γίνονται χωρίς να χρειαστούν έντυπα μέσα, με ψηφιακές υπογραφές και σύστημα που δι­ασφαλίζει ότι μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες.

Ποια είναι η πρόταση της Synaphea στην ασφαλιστική αγορά;

Στόχος μας είναι να βελτιστοποιήσουμε τις εσωτερικές διαδικασίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και να τους δώσουμε νέους διαύλους διάδρασης με τους πελάτες τους, εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα του blockchain. Με το blockchain παντός είδους ιδιωτικά συμφωνητικά, τιμολόγια, και ασφαλιστικά συμβόλαια, μπορούν να γίνουν paperless. Επίσης μέσω των δυνατοτήτων αυτής της τεχνολογίας και τις αλλαγές που έχει υποστεί πλέον το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές υπογραφές, διατηρείται ηλεκτρονικά η νομική τους ισχύς και έχουμε ταυτόχρονα ένα περιβάλλον ασφαλέστερο, άμεσο, προσιτό και με ελάχιστο κόστος.

Θεωρείτε ότι μελλοντικά τα chatbots θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες;

Αναμφίβολα. Το chatbot αποτελεί ένα εργαλείο πολύγλωσσο, που είναι διαθέσιμο κάθε μέρα, όλη τη μέρα. Αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική για τα τηλεφωνικά κέντρα ή/και μια προσθήκη σε αυτά, σαν ένα προ στάδιο στην επικοινω­νία του πελάτη με τον υπάλληλο της ασφαλιστικής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χρήση των social media τα τελευταία χρόνια και ακόμα με­γαλύτερη όσον αφορά στη χρήση υπηρεσιών messeging αυ­τών των ιστοσελίδων, συνήθως ξεπερνώντας σε χρήση την ιστοσελίδα την ίδια, όπως έχει συμβεί με το messenger του facebook. Ένα chatbot θα διευρύνει τις ευκαιρίες για προ­ώθηση των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα ενδυναμώσει τη σχέση με τον καταναλωτή, δίνοντάς του την αμεσότητα στην επικοινωνία του με αυτούς τους φορείς, από την ευκο­λία του σπιτιού του. Φυσικά ένα chatbot από μόνο του θα συναντήσει αντιστάσεις από το ευρύ κοινό στο να το εμπι­στευτεί για τις συναλλαγές του. Εκεί έρχεται το blockchain και λύνει αυτά τα προβλήματα.

Γιατί να απευθυνθεί μία ασφαλιστική εταιρεία ή ένας διαμεσολαβητής σε εσάς; Και πώς μπορεί να διασφαλι­στεί online η ιδιωτικότητα των πληροφοριών;

Το κόστος για την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη, του παρόχου και για την επικύρωση της συναλλαγής εξοικονομείται μέσω των εγγυήσεων ασφάλειας και προστασίας από παραχάραξη που αποτελούν δομικό χαρακτηριστικό του blockchain. Παράλληλα είναι πιο εύκολο οργανισμοί να συνεργαστούν δημιουργώντας ένα κοινό ledger από πλη­ροφορίες, όπου αυτό είναι αναγκαίο για παράδειγμα για το KYC, χωρίς το φόβο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων ή μυστικών μεταξύ τους ή προς τα έξω. Πολλές φορές αρκετοί πελάτες ισχυρίζονται ότι συμφώνησαν σε άλλο συμβόλαιο και τελικά πήραν άλλο συμβόλαιο στα χέρια τους. Συνήθως μέχρι να ολοκληρωθεί ένα καινούργιο συμβόλαιο ο πελά­της παίρνει αρκετές προτάσεις, εμείς μπορούμε με τη χρήση blockchain να φτιάξουμε ενα κοινό ledger όπου να μπορεί μια ασφαλιστική ή ο ασφαλιστικός πράκτορας με κρυπτο­γραφικές τεχνικές να αποδείξει τι συμφώνησαν, χωρίς βέ­βαια να ξέρει κανείς απο τους εμπλεκόμενους τίποτα για κρυπτογραφία.
Η ασφαλιστική μπορεί, εύκολα, και χωρίς καμία επέμβαση στα συστήματά της, να επωφεληθεί, δημιουργώντας μια βιβλιοθήκη –όπου ασφαλιστές, ασφαλιζόμενοι και ασφα­λιστικό προϊόν– θα συνδέονται επίσημα και με εγγυήσεις για την πιστότητά τους, ενώ ταυτόχρονα θα εγγράφονται στο blockchain με τρόπο διαφανή. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία επιπλέον εφαρμογών και μεθόδων διάδρασης μεταξύ της ασφαλιστικής, των συνερ­γατών και των πελατών. Όσον αφορά τους διαμεσολαβητές κάποιοι, θα βρουν σε αυτό που φτιάχνουμε, το εργαλείο που θα διευκολύνει τη ζωή τους. Άλλοι αναμφίβολα θα το αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικά θεωρώντας ότι είναι για τις επιχειρήσεις ένας τρόπος για να απεμπλακούν από ενδιάμε­σους και τρίτα μέρη.
Για εμάς η ιδιωτικότητα έχει πολύ υψηλή θέση στις προτεραιότητές μας για τα προϊόντα που αναπτύσσουμε. Με την τεχνολογία blockchain που αναπτύσσουμε την εφαρμογή μας μπορούμε να ελέγχουμε την πρόσβαση στα ιδιωτικά δεδομένα και ουσιαστικά να έχουν πρόσβαση μόνο εξου­σιοδοτημένα μέρη. Επιπλέον η ευαίσθητη πληροφορία δεν μπορεί να γίνει ορατή από αναρμόδιους γιατί η κρυπτογρα­φημένη της αναπαράσταση έχει νόημα μόνο για τα φυσικά πρόσωπα ή τους φορείς που εμπλέκονταν άμεσα μαζί της, και για κανέναν άλλο, πρακτικά σαν ένα μαύρο κουτί. Δηλα­δή ακόμα και πρόσβαση να αποκτήσει κάποιος κακόβουλος χρήστης θα είναι αδύνατο να ανακτήσει τα δεδομένα αν δεν έχει το σωστό κλειδί.

Ποια είναι η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας και ποιοι οι στόχοι σας;

Στόχος μας είναι η ενοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μελών, με ιδιαίτερο σεβασμό στην ανάγκη τους για εχεμύ­θεια και αξιοπιστία, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται από τη δυνατότητα να δρουν, κάνοντας τις συναλλαγές τους με διαφάνεια σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ταχύτητας και με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Θέλουμε να προσφέρουμε μια υποδομή σε παγκόσμιο επίπεδο, για όλες αυτές τις υπη­ρεσίες και τους ενδιαφερόμενους: ασφαλιστικές, τράπεζες, ναυτιλιακές κ.ά.

Πηγή: insurancedaily.gr

Αφήστε μια απάντηση

Scroll to top